4.12.11

Yhdistyksen säännöt

Piraattipuolueen Kymen piiriyhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Kymen piiriyhdistys, ruotsiksi Piratpartiets distriktsorganisation i Kymmene valkrets ja sen kotipaikka on Kouvola, toiminta-alueena Kymen vaalipiiri. Yhdistys voi käyttää itsestään myös epävirallista nimeä Kymen piraatit, ruotsiksi Kymmene pirater.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Piraattipuolue r.p.:n piiriyhdistyksenä ja edustaa Piraattipuolue r.p.:tä piiri- ja kunnallistasolla. Yhdistys vaatii yksilön oikeuksien turvaamista erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan parantamista. Yhdistys vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisuuden lisäämistä. Yhdistys voi liittyä jäseneksi yhteisöön, jonka tarkoitukset tukevat yhdistyksen tarkoituksia. Päätöksen tällaiseen yhteisöön liittymisestä tai siitä eroamisesta tekee hallitus.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
2. tekee aloitteita ja kannanottoja
3. osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi
4. järjestää koulutusta, kokouksia, illanviettoja, yms. tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja, ostaa, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyslain (503/1989) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityishenkilö tai rekisteröity yhdistys, joka ei ole jäsenenä toisessa Piraattipuolue r.p.:n piiriyhdistyksessä ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen, mikäli jäsenen voidaan olettaa aiheuttavan vakavaa haittaa yhdistyksen uskottavuudelle tai maineelle.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

6 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu valitut puheenjohtaja, 1–3 varapuheenjohtajaa ja 2–20 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–10 varajäsentä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen jäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen tai koko hallitus voidaan yhdistyksen kokouksessa vaihtaa tai hallitusta täydentää uusilla jäsenillä myös kesken toimikauden meneillään olevan toimikauden loppuajaksi.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan piirisihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu, kun hallitus niin päättää, taikka puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, taikka piirisihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään tammi-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11 § Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio
8. valitaan tässä järjestyksessä:
hallituksen puheenjohtaja
1-3 hallituksen varapuheenjohtajaa
hallituksen muut varsinaiset jäsenet
hallituksen varajäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tai tilintarkastysyhteisö
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.12 § Henkilövaalit

Yhdistyksen kokouksissa pidettävissä henkilövaaleissa ja 13 ja 14 §:ssä tarkoitetuissa ehdokasasettelua koskevissa vaaleissa noudatetaan tätä pykälää.

Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestys toimitetaan kaksivaiheisella enemmistövaalitavalla. Jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista hyväksytyistä äänistä, toimitetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Kun täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi, vaali toimitetaan siten, että eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Kukin merkitsee äänestyslippuun enintään kolme ehdokasta suosituimmuusjärjestykseen. Ensimmäiseksi merkitty ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitty 1/2 ääntä ja kolmanneksi merkitty 1/3 ääntä.


13 § Ehdokkaiden asettaminen kunnallisvaaleissa

Yhdistys vastaa Piraattipuolue r.p.:n ehdokkaiden asettamisesta kunnallisvaaleissa toiminta-alueellaan.

Yhdistyksen kokous tekee päätöksen ehdokkaiden asettamisesta kunnallisvaaleissa toiminta-alueellaan kunkin kunnan kohdalta erikseen. Ehdokkaiden asettamisesta päätetään hyvissä ajoin ennen vaaleja pidettävässä varsinaisessa tai tarvittaessa ylimääräisessä kokouksessa.

Ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa voidaan asettaa vain sellainen henkilö, joka on Piraattipuolue r.p.:n tai sen jäsenenä olevan yhdistyksen jäsen, ja jota on esitetty ehdokkaaksi viimeistään kolme viikkoa ennen ehdokkaiden asettamisesta päättävää kokousta. Esitys on toimitettava hallitukselle kirjallisesti. Esityksessä on oltava vähintään yhden yhdistyksen jäsenen omakätinen allekirjoitus ja siihen on liitettävä ehdokkaaksi esitettävän kirjallinen suostumus ehdokkaaksi asettamisesta ja vakuutus siitä, että hän on vaalikelpoinen kyseessä olevassa vaalissa. Hallitus lähettää hyvissä ajoin kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle yhdistyksen jäsenelle ohjeet siitä, miten ja mihin päivään mennessä ehdokkaan asettamista koskeva esitys on tehtävä.

14 § Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleissa

Yhdistys tekee Piraattipuolue r.p.:n hallitukselle esityksen ehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaleissa toiminta-alueellaan.

Yhdistyksen kokous tekee päätöksen esityksestä ehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaleissa toiminta-alueellaan. Esityksen tekemisestä päätetään hyvissä ajoin ennen vaaleja pidettävässä varsinaisessa tai tarvittaessa ylimääräisessä kokouksessa.

Eduskuntavaaleissa yhdistyksen toiminta-alueella asetettavia ehdokkaita koskevaan esitykseen voidaan ottaa vain sellainen henkilö, joka on Piraattipuolue r.p.:n tai sen jäsenenä olevan yhdistyksen jäsen, ja jota on esitetty ehdokkaaksi viimeistään kolme viikkoa ennen ehdokkaiden asettamista koskevasta esityksestä päättävää kokousta. Esitys on toimitettava hallitukselle kirjallisesti. Esityksessä on oltava vähintään yhden yhdistyksen jäsenen omakätinen allekirjoitus ja siihen on liitettävä ehdokkaaksi esitettävän kirjallinen suostumus ehdokkaaksi asettamisesta ja vakuutus siitä, että hän on vaalikelpoinen kyseessä olevassa vaalissa. Hallitus lähettää hyvissä ajoin kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle yhdistyksen jäsenelle ohjeet siitä, miten ja mihin päivään mennessä ehdokkaan asettamista koskeva esitys on tehtävä.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan Piraattipuolue r.p.:lle, tai mikäli se ei ole mahdollista, käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

7 comments:

 1. I really appreciate the kind of topics you post here.

  ReplyDelete
 2. You made some really good points there.

  ReplyDelete
 3. I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

  ReplyDelete
 4. I request you warmly, please, don’t ever stop writing

  ReplyDelete
 5. I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

  ReplyDelete
 6. Hi! This is my first visit to your blog!

  ReplyDelete
 7. information to work on. You have done a outstanding job!

  ReplyDelete